ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

Η «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Αιγιαλείας» (εφεξής ΔΕΥΑ ή Επιχείρηση) θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας.

Στην παρούσα πολιτική αναλύεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα σας, τα είδη δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, η διαδικασία και ο σκοπός συλλογής τους, ο χρόνος τήρησής τους, καθώς και οι λόγοι κοινοποίησης τους σε τρίτα συνεργαζόμενα μέρη αν αυτό απαιτηθεί. Επιπλέον γνωστοποιούνται και αναλύονται το σύνολο των δικαιωμάτων σας καθώς και οι ενέργειες που μπορείτε να προβείτε για την άσκησή τους.

Το παρόν ενημερωτικό κείμενο παρέχει σε κάθε πρόσωπο που λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες από τη ΔΕΥΑ συνοπτική, ακριβή και διάφανη πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ΔΕΥΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα Πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από τη δημόσια εμφάνιση αυτών στον Ιστότοπο του deyaaigialeias.gov.gr και στα σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεών μας.

Στον παρακάτω σύνδεσμο (deyaaigialeias.gr/GDPR) μπορείτε να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Για την ενημέρωση και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης μπορείτε να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο ενημέρωσης Β επιπέδου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας πατώντας εδώ.