Νέα – Διαγωνισμοί

  • Διακήρυξη και Παραρτήματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία : «Διαχείριση δικτύων ύδρευσης στις Δ.Ε. Συμπολιτείας και Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας»
  • Διακήρυξη και Παραρτήματα του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια Υλικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Υδρομέτρων για τις Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Ερινεού, Διακοπτού, Ακράτας, Αιγείρας του Δ. Αιγιαλείας».
  • Διακήρυξη  και Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για Σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο: Διαχείριση τομέα άρδευσης της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας
  • ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ Τ.Κ. ΤΕΜΕΝΗΣ, ΔΙΓΕΛΙΩΤΙΚΩΝ, ΒΑΛΙΜΙΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ», ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΜΗΣ (Διαθέσιμα Αρχεία)
  • Διακήρυξη και Έντυπα του Διαγωνισμού με τίτλο : «Υπηρεσία ελέγχων υδρομέτρων και λήψης ενδείξεων στις Δ.Ε. Ακράτας, Αιγείρας, Διακοπτού, Ερινεού, Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας»