ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

 Πεδίο Πιστοποίησης:

  • Παροχή Υπηρεσιών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Διαχείριση και Επεξεργασία Λυμάτων
  • Προγραμματισμός, Μελέτη και Υλοποίηση ·Έργων (Συγχρηματοδοτούμενων και ιδίων πόρων) Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων