ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ISO

Την 9η Μαρτίου 2023, η Δ.Ε.Υ.Α. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη Ά φάση της διαδικασίας επαναπιστοποίησης  της 2ης τριετίας των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καθώς και Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018 αντίστοιχα για το παρακάτω Πεδίο Πιστοποίησης: Πιστοποίησης:

Διαχείριση Υπηρεσιών Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων. Προγραμματισμός, Μελέτη και Υλοποίηση Έργων (Συγχρηματοδοτούμενων και Ιδίων Πόρων) Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων.

1.1  ISO 9001:2015

To ISO 9001 είναι το διεθνές πρότυπο για την Ποιότητα.  Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις, σύμφωνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός ώστε το τελικό προϊόν ή/και υπηρεσία να κρίνεται ικανοποιητικό τόσο από τους πελάτες της όσο και από τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέος Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 αποτελεί απόδειξη: 

 • Της ικανότητας του οργανισμού να παρέχει με συνέπεια προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Της προσπάθειας του οργανισμού να αυξήσει την ικανοποίηση των πελατών του μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του συστήματος, συμπεριλαμβάνοντας διεργασίες για τη συνεχή βελτίωση του και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι γενικές και μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους οργανισμούς, ανεξαρτήτως τύπου, μεγέθους και παρεχόμενου προϊόντος.

1.2  ISO 14001:2015

Τo πρότυπο ISO14001:2015 είναι διεθνή πρότυπο για την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε οποιονδήποτε οργανισμό.

Στόχος ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι:

 • η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του οργανισμού
 • η ελαχιστοποίηση κατανάλωσης φυσικών πόρων (υλικών, ενέργειας, νερού κλπ)
  η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων της Μονάδας καθώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης επιτρέπει στις διάφορες δραστηριότητές της να είναι πιο ανταγωνιστικές, καινοτόμες και περιβαλλοντικά συμβατές.

1.3  ISO 45001:2018

Το Εγχειρίδιο ΔιαχείρισηςYAEτης εταιρίας αναπτύχθηκε σύμφωνα με το πρότυπο  ISO 45001:2018. Το παρόν  Εγχειρίδιο Διαχείρισης YAE(ΕYAE) περιλαμβάνει τα εξής:

 • Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης YAE (ΣΥΑΕ) της εταιρίας.
 • Περιγραφή της οργάνωσης, των δραστηριοτήτων και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρίας.
 • Καθορίζει τη Πολιτική YAEκαι τους τρόπους με τους οποίους αυτή υλοποιείται.

 • Τις τεκμηριωμένες διαδικασίες που καθιερώνονται για το ΕYAE.

 • Αναλύει συνοπτικά τον τρόπο αντιμετώπισης και κάλυψης κάθε μιας των απαιτήσεων που καθορίζονται από το πρότυπο ISO 45001:2018.

 • Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης YAEτης εταιρίας (Εγχειρίδιο, Διαδικασίες, Οδηγίες κ.ά. έγγραφα).

 
 
 

Κάθε αίτημα για αλλαγή πρέπει να διαβιβάζεται στον Υπεύθυνο Συστήματος Διαχείρισης YAE (ΥΔΥΑΕ). Ενημερωμένη έκδοση του εγχειριδίου πρέπει να είναι προσιτή σε όλους τους εργαζόμενους της εταιρίας.
Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης YAEκαλύπτει όλες τις διεργασίες για τη λειτουργία της εταιρίας και την εκτέλεση των έργων των πελατών της εταιρίας με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που σχετίζονται με την ΥΑΕ. Η πιστή τήρηση των αναφερομένων σε αυτό είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου ή θέσης εργασίας.
Έχει συνταχθεί για εσωτερική χρήση, ως εργαλείο κοινοποίησης και κατανόησης της πολιτικής ΥΑΕ, όπως επίσης και των απαιτήσεων του προτύπου. Αποτελεί μέσο εφαρμογής του ΣΥΑΕ και συνεχούς βελτίωσης της διαχείρισης ΥΑΕ της εταιρίας.
Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εξωτερική χρήση, ως μέσο ενημέρωσης των πελατών της εταιρίας,αναφορικά με τηπολιτική και το ΣΥΑΕ που εφαρμόζει η εταιρία.